Vedtekter

Vedtatt på VN sitt stiftelsesmøte i 2019, onsdag den 13. mars.

§ 1 Formål («formålsparagraf»)

Vigilantes-Nettverket (VN) er en ideell verneorganisasjon som skal fremme og arbeide for uavhengig og årvåken teknologianvendelse.

§ 2 Virksomhet

Fungere som et åpent fellesskap for å utforske og utveksle teknologikunnskap medlemmene ønsker å engasjere seg i - med målsetningen uavhengig og årvåken anvendelse for øyet.

Utvikle kompetanse og erfaring innen moderne kommunikasjon, data og sikkerhetsteknologi. I den hensikt at både fellesskapet som helhet og de individuelle medlemmene er i stand til å manøvrere blant underlegne, overlegne eller likeverdige aktører og trusler.

Tilby og vedlikeholde et åpent og fritt lavnivå-kommunikasjonsnettverk (i praksis et intranett oppå Internett og andre alternative medium) for medlemmene. VN utøver kontroll og myndighet over tilkoblingslinkene.

Tilby og vedlikeholde interne basis høynivå-tjenester, brukerkontroll og datalager knyttet til disse.

Dokumentere intern struktur, oppsett og være åpen om intern aktivitet.

§ 3 Grunndefinisjoner

 1. Årvåken anvendelse
 2. Med årvåkenhet menes vaktsom, innsiktsfull og observant bruk og implementasjon av teknologi. At man forstår, er orientert om og engasjert i både hvordan teknologien virker og alle typer konsekvenser av å utforske den, bruke den eller av å stole på den i hverdagen.

 3. Uahvengig anvendelse
 4. Med uavhengighet menes fravær av ytre autoritet, kontroll eller være betinget andres gunst for å kunne benytte teknologi som er av interesse. Ved eksempelvis data-teknologi: Vår software, vår hardware og vår informasjon - under vår kontroll.

 5. Idealisme / ikke-profitt
 6. VN skal driftes økonomisk ansvarlig men ikke søke kommersiell profitt. Organisasjonens inntekter skal primært benyttes til å dekke driftsutgifter, teknologikjøp og kompetanseutvikling som setter medlemmene og fellesskapet i stand til årvåken og uavhengig teknologianvendelse. I tillegg kan rimelig godtgjørelse for arbeid og donasjoner til verneformål eller prosjekter som kan hjemles i formålsparagrafen, godkjennes av VNs ledelse.

§ 4 Medlemmer

Medlemmer kan være individer eller organisasjoner. Organisasjoner velger en representant som taler deres sak og stemmer i deres navn med samme vekt som øvrige individmedlemmer. I tilfeller der et individmedlem representerer en organisasjon med ett medlem (jfr. enkeltmannsforetak) gir dette maksimalt en stemme. VN har følgende medlemskategorier:

 1. Ordinære medlemmer
 2. Stifterne (av VN) regnes som innledende medlemmer.

  Ordinære medlemmer som tilknyttes VN må godkjennes av et simpelt flertall i en beslutningsdyktig generalforsamling uten motstemmer.

 3. Æresmedlemmer
 4. Utnevnelse av æresmedlemmer må godkjennes av et simpelt flertall i en beslutningsdyktig generalforsamling.

 5. Støttemedlemmer
 6. Aktører som med økonomiske eller andre ressurser støtter VN og/eller VNs arbeid, tilbys status som støttemedlem. VNs ledelse oppfordres til raushet og til å inkludere disse i tilstelninger og møter der dette kan være av gjensidig verdi.

§ 5 Partnerorganisasjoner

Partnerorganisasjoner skilles fra medlemsorganisasjoner og er andre teknologifokuserte organisasjoner med lik eller beslektet agenda, som VN etablerer integrasjon og/eller tillitsforhold til.

§ 6 Brukere

Brukere skilles fra medlemmer. Alle medlemmer har krav på å være brukere, men alle brukere er ikke nødvendigvis medlemmer. Individer tilknyttet medlemsorganisasjoner og partnerorganisasjoner kan eksempelvis gies brukerstatus i VN uten at individene selv har status som medlem. Brukere kan mot vederlag eller uten, etter avgjørelse i VNs ledelse, gis ulike typer tilgang til VNs datatjenester, datalager eller teknologisk utstyr.

§ 7 Adgang til VNs datanettverk, møter eller tilstelninger

Ordinære medlemmer.

Æresmedlemmer, støttemedlem eller brukere kan inviteres som gjester etter avgjørelse i VNs ledelse. På møter der stemmegivning er aktuell kan disse gruppene tildeles talerett.

§ 8 Organisasjonens ledelse

VN ledes av et styre. Lokalstyrer, faggruppestyrer eventuelt kontaktmenn kan etableres av styret ved delegering.

§ 9 Styret

Styret velges av generalforsamlingen. Styret består av inntil 9 ordinære medlemmer. Direktør og visedirektør utpekes ved valget. Styrets medlemmer fungerer i minst 4 år. For at styret skal være beslutningsdyktig må over halvparten av medlemmene være tilstede. Ved direktørens forfall fungerer visedirektør som direktør.

Antas forfallet å bli av lang varighet skal spørsmålet om valg av ny direktør etter styrets forslag avgjøres ved generalforsamlingsbeslutning. De innkomne forslag til kandidater skal bekjentgjøres sammen med innkalling til generalforsamlingen.

§ 10 Ledelsens plikter

 1. Styret
 2. Det pålegges styret å:

  1. innkalle til generalforsamlinger
  2. arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger
  3. sørge for at beslutninger tatt på generalforsamlingen blir iverksatt
  4. ivareta VNs økonomi og utarbeide budsjettforslag for det kommende år
  5. motta VNs regnskaper og fremlegge disse for generalforsamlingen.
  6. holde ajour VNs vedtekter, retningslinjer og fortegnelse over VNs medlemmer.
  7. utarbeide en sikkerhetsprotokoll for data-, tjenestetilgang og brukerprivilegier.
  8. holde ajour brukerdatabasen og håndheve sikkerhetsprotokollen i VNs katalogtjeneste.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamling avholdes hvert år. Alle ordinære medlemmer innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, æresmedlemmer og støttemedlemmer har talerett.

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

 1. På generalforsamlingen velges:
  1. Dirigent og referent
  2. Medlemmer i styret i stedet for de uttredende.
 2. På generalforsamlingen fremlegger styret:
  1. Årsberetning for VNs virksomhet
  2. Forslag til endring av vedtekter
  3. Oversikt over VNs årsregnskaper og økonomiske status
  4. Forslag til VNs budsjett samt til kontingentens oppfordrede og maksimale størrelse
  5. Eventuelle andre saker
 3. Stemme og valgregler
 4. Når intet annet bestemmes skjer stemmegivningen muntlig.

  Ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall om intet annet er spesifisert i offisielle vedtekter eller protokoller. Valg av direktør og visedirektør krever 2/3 flertall. Styret kan bestemme at fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme for saker som behandles på generalforsamlingen.

 5. Beslutningsdyktighet
 6. Vedtak i generalforsamlingen som mangler adekvat flertall om fraværende medlemmer regnes med, utsendes alle fraværende medlemmer for skriftlig avstemming, før de ansees bindende for organisasjonen. Styrets utredning, eventuelle anbefaling, nåværende stemmestatus, samt en frist for å stemme sendes i så fall de fraværene medlemmene til skriftlig votering.

§ 12 Medlemsplikter - Utmelding – Ekskludering - Stryking

Generalforsamlingen fastsetter eventuelle plikter og ansvar som faller på medlemmene. Medlemskontigent betales etter evne og vilje. En oppfordret og en øvre beløpsgrense for dette fastsettes av generalforsamlingen.

Medlemmer som ønsker å trekke seg varsler styret om dette, og styret plikter å behjelpe og organisere eventuelle praktiske og tekniske utfordringer som måtte hefte ved utmeldelsen.

Medlemmer som motarbeider VNs formålsparagraf eller ved uaktsomhet opptrer på en måte som stiller organisasjonens nettverk i fare, kan rettes mistillitsforslag mot gjennom styret eller ved hjelp av 1/3 av den øvrige ordinære medlemsmassen. Styret innkaller så til ekstraordinær generalforsamling, der spørsmålet avgjøres ved 2/3 flertall. Får mistillitsforslaget medhold ekskluderes medlemmet fra et år til livstid.

Brukere som ønsker sine kontoer strøket kan be om dette. Personlig data vil da bli slettet, dersom det er ønskelig kan data oppbevares etter avtale. Brukerkontoer som har vært inaktive over lengre tid, uten at noen har hatt kontakt med relevant individ, deaktiveres.

§ 13 Force Majeure

Ved begrunnet mistanke om at VN er kompromittert (dets datanettverk, -tjenester eller sosiale fellesskap) av naturkatastrofer eller fiendtlige aktører, har ethvert styremedlem både en rett og en plikt til å erklære en intern tilstand av Force Majeure. I så fall skal alle nettverksnoder isoleres og sikres i henhold til retningslinjer spesifisert i VNs sikkerhetsprotokoll til trusselen er tatt stilling til i en ekstraordinær generalforsamling.

Force Majeure tilstanden kan også utløses uavhengig av styret om den støttes skriftlig av 1/3 av den ordinære medlemsmassen. Den ekstraordinære generalforsamlingen tilrettelegges og arrangeres etter gjeldende regler av styret, om styret selv er vurdert kompromittert faller plikten om å gjennomføre denne etter gjeldende regler på den part som utløste denne paragraf.

§ 14 Endring av vedtekter

Forslag om endring av disse vedtekter må sendes styret før generalforsamlingen. De innkomne forslag kommenteres av styret som også plikter å gi en anbefaling, sammen med innkalling til generalforsamlingen. Styret kan også avgjøre om forslagene skal undergis utvalgsbehandling før avstemming i generalforsamlingen eller ikke. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme. For at forslag til endring av lovene skal anses som vedtatt, kreves at forslaget støttes av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 15 Oppløsning

For vedtak av forslag til VNs oppløsning kreves at 2/3 av samtlige medlemmer stemmer for. I så tilfelle realiseres organisasjonens eiendeler, og det fattes bestemmelse om de innkomne midlers anvendelse med simpelt flertall på en generalforsamling. Fraværende medlemmer kan stemme skriftlig.

§ 16 Tolking av vedtektene

Tolking av disse lover behandles i styret, som fremlegger sine forslag for avstemning i generalforsamlingen.